7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuyla Bazı Kanunlardaki Yapılan Değişiklikler
7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Değişiklikleri
Eylül 7, 2021
İhracatta Götürü Gider Uygulaması
İhracatta Götürü Gider Uygulaması
Eylül 21, 2021

Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi Uygulaması

Eylül 14, 2021

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 2 dakikadır.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, % 5 Vergi İndirimi Uygulaması belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı bulunmaktadır.

% 5 Vergi İndirimi Uygulaması kimlere yarayacaktır?

• Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri,

• Kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) ve basit usule tabi mükellefler yararlanabilir.

Yararlanma Şartları Nelerdir?

• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması, (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.)

• Vergi indiriminin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla, bu beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

• Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

  • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması,

gerekmektedir.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?