Değersiz Alacak Nedir?
Değersiz Alacak Nedir?
Ağustos 31, 2021
Emre-Garipagaoglu-VERGI
Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi Uygulaması
Eylül 14, 2021

7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Değişiklikleri

Eylül 7, 2021

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 5 dakikadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.01.2021 tarihinde TBMM’de onaylandı.

Bu kararın amacı; Emek yoğun ekonomiden bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden olan ve birbirini tamamlayan teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde daha çok katma değerli hale getirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde yayımlanan kanunla ilgili yapılarda özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

KAMUDAN GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA DESTEK

San. ve Tekn. Bakanlığı Bütçesinden Teknoloji, Teknolojik Üretim ve Yenilik Faaliyetlerini desteklemek amacıyla Girişim Sermayesi Fonlarına DESTEK BÜTÇESİ aktarabilecek.

KAZANCIN VEYA İNDİRİMİN GİRİŞİMCİLERE SERMAYE OLARAK KONULMASI ŞARTI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Teknopark firmaları için yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı, Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı gelmiştir.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden Teknopark firmaları için istisna edilen kazançlar tutarının yüzde 20’si, Ar-Ge Merkezi firmaları için yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarının yüzde 20’si ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına, indirimine konu edilemeyecek. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sınırlı olacak. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

TEKNOPARKLARDA ÜCRETTEN DOĞAN İSTİSNALARIN İŞVEREN LEHİNE OLDUĞUNUN ALTI ÇİZİLEREK, BÖLGEDE UYGULANAN BORDROLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Bölgede çalışan Ar-Ge Tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Buna göre net ücret hesaplamalarda vergili brütleştirme usulü zorunlu olmuştur.

TEKNOPARKLARDA DESTEK PERSONELİ TEŞVİK UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde 10’unu aşamazken, toplam personel sayısı 15’e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacaktır.

ESNEK ÇALIŞMA İÇİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

Ar-Ge Merkezi ve Teknoparklara esnek çalışma imkânı getirilmiştir. Bu işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bildiğimiz Dışarıda Geçirilen Sürelere ilişkin gerekçelere ilave olarak ilgili personelin Bölge veya Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir.

AR-GE MERKEZİNDE PROJE DEĞERLENDİRMELERİNİ TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETLERİN YAPMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

5746 Sayılı Kanun Kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Bakanlıkça yetkilendirilmiş Teknoloji Geliştirme Bölgeleri şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Denetimlerde Nihai karar bakanlıktadır.

SERMAYE DESTEĞİ GENİŞLETİLMİŞTİR.

TGB içindeki Teknoloji Şirketlerine veya Kamu Tarafından Girişim Sermayesi Desteği Almış Girişim Fonlarından yada Bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımından yararlanan Şirketlere Doğrudan sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulaması korunarak İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1 milyon liraya arttırılmıştır.

Projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca ; TGB ve Ar-ge/Tasarım Merkezlerinde teşvikler 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.

7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Değişiklikleri Makalesi

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?