AR-GE İndirimine Konu Edilebilecek Giderler
AR-GE İndirimine Konu Edilebilecek Giderler
Mayıs 18, 2022
01.07.2022 Tarihi İtibariyle E-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler
E-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler
Haziran 27, 2022

Genç Girişimci Kazanç İstisnası Yeni iş kurmak isteyen genç girişimcilere 193 sayılı gelir vergisi kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile sigorta prim teşviki getirilmiştir.

Genç Girişimci Kazanç İstisnası Vergi Teşvikinin Kapsamı Nedir?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer20’nci maddesi ile 19.02.2016 tarihinden itibaren genç girişimcilere ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerine başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca gelirlerinin 75.000,00 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Vergi Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan,
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olan tam mükellef gerçek kişiler

Bu teşvikten yararlanabilir.

Vergi Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

 • İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması,
 • Girişimci kişinin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare ediliyor olması,
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıyor olması,
 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) akrabalarından devralınmamış olması,
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması,

Gerekmektedir.

Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, beyana tabi başka gelir veya gelirleri olması durumunda, (örneğin kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar gibi) sadece kazanç istisnası kapsamındaki ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri için bu teşvikten yararlanabilirler.

Diğer birkaç önemli noktadan bahsetmek gerekirse;

Teşvik kapsamındaki mükellefler ticari zirai veya mesleki kazançlarından bir veya birkaçından kazanç sağlamaları durumunda teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır.

Vergi teşviki üç vergilendirme dönemi boyunca devam etmektedir. Bu süre içinde yeni bir faaliyete başlanması teşvik süresini uzatmamaktadır.

Teşvikten yararlanan mükelleflerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesindeki gelir bildirimi tablosuna, yıllık kazanç miktarından teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacaktır.

Teşvikten yararlanan mükellefler bu teşvik kapsamındaki ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden gelir elde edememeleri ya da 75.000,00 TL’nin altına gelir elde etmeleri durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdürler.

Yıllık kazanç miktarı teşvik tutarından düşük olduğu durumda teşvikten yararlanılamayan tutar sonraki yıla devretmemektedir. Örneğin yıllık kazanç 60.000,00 TL ise aradaki 15.000,00 TL’lik yararlanılamayan teşvik tutarı ertesi yıla devredilip teşvik miktarı 90.000,00 TL’ ye çıkarılamayacaktır.

Genç Girişimci Kazanç İstisnası Vergi Teşviki Uygulamasında Özellikli Durumlar Nelerdir?

Adi ortaklık veya şahıs şirketi üzerinden faaliyette bulunan mükellefler, tüm ortakların istisna şartlarını taşımaları durumunda teşvikten ayrı ayrı yararlanabilecektir.

Ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması durumunda ölen mükellefin teşvikten yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın eş veya çocuklar istisna şartlarını taşımaları durumunda teşvikten yararlanabileceklerdir.

Mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan dâhil olunması durumunda istisna şartları taşınsa dahi teşvikten yararlanmak mümkün olmayacaktır.

İşi Terk ya da İş Değişikliği Durumunda Uygulama Nasıl Olacaktır?

Terk tarihine kadar olan kazançlar teşvik kapsamına girmektedir. Faaliyet terk edildikten sonra tekrar söz konusu faaliyete başlanması durumunda teşvikten yararlanmak söz konusu değildir.

Teşvikten yararlananların, yararlanma süresi içerisinde faaliyetlerini değiştirmeleri durumunda yararlanılmayan süre kadar teşvikten yaralanmaları mümkündür.

Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya terkedilmesi durumunda, işe başlama tarihinden yılsonuna kadar olan kıst dönem ve takvim yılı başından işin terkine kadar olan kıst dönemler tam bir dönem sayılıp teşvikten tam olarak yararlanılabilecektir.

Genç Girişimcilere Sağlanan Sigorta Prim Teşviki

Genç girişimcilere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 81’inci maddesine eklenen hüküm ile sigorta prim teşviki uygulaması getirilmiştir.

İlk defa vergi mükellefi olarak sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hazinece karşılanacaktadır.

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

 • Genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıyor olmak,
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşında büyük 29 yaşından küçük olmak,
 • İlk defa vergi mükellefi olarak sigortalı sayılan gerçek kişi olmak,
 • Girişimci kişinin kendi işinde çalışıyor olması veya işini kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi

Gerekmektedir.

Sigorta Prim Teşviki Uygulamasında Özellikli Durumlar Nelerdir?

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılıyor olması durumunda ortakların tamamının gerekli şartları sağlamsı gerekmektedir ve sadece en genç olan teşvikten yararlanabilecektir. Ortaklardan herhangi birinin gerekli şartları taşımaması durumunda bu teşvikten yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?