Genç Girişimci Kazanç İstisnasi
Genç Girişimci Kazanç İstisnası
Mayıs 26, 2022
Yeni Asgari Ücret Açıklandı!
2022 Yeni Asgari Ücret Açıklandı!
Temmuz 4, 2022

E-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Haziran 27, 2022

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 13 dakikadır.

E-Belge Sistemine Geçişi Zorunlu Mükellefler : 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer e-Belge Uygulamalarına, ciroları veya bulundukları faaliyet alanı itibariyle zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları ekteki tablolarda belirtilmiştir.

e-Fatura + e-Arşiv Fatura
Mükellef GrubuSon Başvuru ve Uygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
1- 2021 yılı Brüt Satış Hasılatı 4 Milyon TL yi aşanlar01.07.2022Şartın sağlandığı ilgili hesapdönemini izleyen yedinci ayın başından itibaren.
2- ÖTV 1 Sayılı Listedeki malların, imal, ithal, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan Mart 2022 ayı içindelisans (Bayilik Lisansı dahil) alanlar.01.07.2022Lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren…
3- ÖTV 3 Sayılı Listedeki malları Mart 2022 ayı içindeimal, inşa ve/veya ithal edenler.01.07.2022İmal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren…
4- e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarından Mart 2022 ayıiçinde işe başlayanlar01.07.2022İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde
5- İnternet ortamında gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan İnternet Sitesi sahipleri ile işleticilerinden Mart 2022 ayı içindeişe başlayanlar01.07.2022İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde
6- İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarından Mart 2022 ayı içindeişe başlayanlar01.07.2022İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde
7- Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden 2020 veya 2021 yılları için 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya gayrisafi iş hasılatı) olanlar.01.07.2022Belirtilen mükelleflerden, 2020 veya 2021 yılları brüt satış hasılatı 1 Milyon TL ve üzeri olanlar 01.07.2022 tarihinden, 2022 ve müteakip yıllar brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olanlar izleyen yılın yedinci ayı başına kadar
8- 5957 Sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya Tüccar olaraksebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükelleflerden Mart 2022 ayı içinde işe başlayanlar.01.07.2022Belirtilen mükelleflerden 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde
9- Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmet sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.)01.07.2022 (01.07.2022tarihinden itibaren SGK ya fatura düzenleyecekler ile ilgili olarak)Bu tarihten önce de fatura düzenleyecek olanlar fatura düzenlemeye başlamadan önceSosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce
10- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)1 Milyon TL ve üzerin olan mükellefler,01.07.2022Belirtilen mükelleflerden 2020 veya 2021 yılları brüt satış hasılatı 1 Milyon TL ve üzeri olanlar 01.07.2022 tarihinden, 2022 ve müteakip yıllar brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olanlar izleyen yılın yedinci ayı başına kadar
11- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden 22.01.2022 itibariyle faaliyette bulunanlar ile Mart 2022 ayı içinde faaliyete başlayanlar,01.07.2022535 SN VUK GT nin yayım tarihi (bu tarih dâhil) (22.01.2022) İtibarıyla faaliyette bulunanlar 1/7/2022 tarihine kadar,22.01.2022 tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar
12- GİB tarafından, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellef, mükellef grupları, faaliyet ve sektör alanlarından kendilerine yazılım bildirimle (en az 3 ay süre verilmek suretiyle) 01.07.2022 tarihinden itibaren e-Fatura Uygulamasına geçiş zorunluluğu olduğu bildirilenler01.07.2022Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.
e-İrsaliye
Mükellef GrubuSon Başvuru ve Uygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
1- ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükelleflerden Mart 2022 ayı içindelisans (Bayilik Lisansı dahil) alanlar.01.07.2022Söz konusu şartların sağlandığı (EPDK dan 1 sayılı Listedeki mallar kapsamında lisansın alındığı ) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren.
2- ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükelleflerden Mart 2022 ayı içindelisans (Bayilik Lisansı dahil) alanlar.01.07.2022Söz konusu şartların sağlandığı (belirtilen malları imal, inşa veya ithalinin gerçekleştirilmesi veya ana bayi/distribütör şeklinde pazarlaması faaliyetine başlanıldığı) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren.
3- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerden Mart 2022 ayı içinde; işletme ruhsatı/sertifikası alanlar ile sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetine başlayanlar.01.07.2022Maden ruhsat veya sertifikası alındığı (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetine başlanıldığı) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren.
4- Mart 2022 ayı içerisinde; 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (c) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştirmeye başlayan mükellefler,01.07.2022Söz konusu şartların sağlandığı (Şeker imalinin gerçekleştirilmeye başlandığı) ayı izleyen dördüncüayın başından itibaren.
5- Mart 2022 ayı içerisinde; Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetine başlayan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),01.07.2022Söz konusu şartların sağlandığı (demir, çelik ile demir veya çelikten eşyaların imal, ithal veya ihracının gerçekleştirilmeye başlandığı) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren.
6- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne Mart 2022 ayı içerisinde kaydolanlar,01.07.2022Söz konusu şartların sağlandığı (Gübre Takip Sistemine kayıt olunduğu) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren.
7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 yılı brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,01.07.2022Müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren.
8- 5957 Sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya Tüccar olaraksebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükelleflerden Mart 2022 ayı içinde işe başlayanlar,01.07.2022Söz konusu şartların sağlandığı (Hal kayıt sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretinin yapılmaya başlanıldığı) ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren.
e-Serbest Meslek Makbuzu
Serbest Meslek Erbabı GrubuSon Başvuru ve Uygulamaya DahilOlma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
1- Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından, 01.03.2022 ila 31.03.2022 tarihleri arasında işe başlayanlar.01.07.2022Serbest Meslek Faaliyetine başlanıldığı ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar.
e-Müstahsil Makbuzu
Mükellef GrubuSon Başvuru ve Uygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
1- Faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükelleflerden 01.07.2022 tarihine kadar e-Fatura Uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunanlar, (e-Fatura uygulamasına 01.07.2022 de geçme zorunluluğu olanlar için ilk tabloya bakınız)01.07.2022e-Fatura Uygulamasına geçiş süresi içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına da geçilmesi zorunludur.
2- 5957 Sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya Tüccar olaraksebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükelleflerden Mart 2022 ayı içinde işe başlayanlar,01.07.2022e-Fatura Uygulamasına geçiş süresi içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına da geçilmesi zorunludur.
3- GİB tarafından, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellef, mükellef grupları, faaliyet ve sektör alanlarından kendilerine yazılım bildirimle (en az 3 ay süre verilmek suretiyle) 01.07.2022 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına geçiş zorunluluğu olduğu bildirilenler,01.07.2022Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.
e-Döviz Alım-Satım Belgesi
Mükellef GrubuSon Başvuru veUygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dâhil olacağı belirtilen yetkili müesseselerin, Başkanlık tarafından belirlenen süre içinde e-Döviz Alım- Satım Belgesi uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, Döviz Alım-Satım belgelerini e- Döviz Alım-Satım Belgesi olarak düzenlemeleri zorunludur. Gelir İdaresi Başkanlığı 30.09.2021 tarihli Duyurusu ile döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselere 1.1.2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri döviz alım ve döviz satım belgelerini “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir.
e-Bilet Uygulaması
Mükellef GrubuSon Başvuru ve Uygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
1- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmelerden Mart 2022 ayı içinde faaliyetine başlayanlar,01.07.2022Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmelerden 2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet uygulaması kapsamında, e- Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemek zorundadırlar.
2- Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmelerinden Mart 2022 ayı içinde faaliyetine başlayanlar,01.07.20221/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayan sinema işletmeleri, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-Bilet uygulamasına geçmek ve düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar.
e-Sigorta Poliçesi
Mükellef GrubuSon Başvuru veUygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarıİSTEĞE BAĞLIAncak GİB tarafından yazılı bildirim yapılırsa bu bildirimde belirtilen tarihten itibarenGİB en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.
e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi
Mükellef GrubuSon Başvuru veUygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarıİSTEĞE BAĞLIAncak GİB tarafından yazılı bildirim yapılırsa bu bildirimde belirtilen tarihtenitibarenGİB en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına ilişkin geçiş zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.
e-Dekont
Mükellef GrubuSon Başvuru ve Uygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
BankalarİSTEĞE BAĞLIAncak GİB tarafından yazılı bildirim yapılırsa bu bildirimde belirtilen tarihtenitibarenGİB en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e- Dekont uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.
e-Gider Pusulası
Mükellef GrubuSon Başvuru ve Uygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
GİB, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.İSTEĞE BAĞLIAncak GİB tarafından yazılı bildirim yapılırsa bu bildirimde belirtilen tarihten itibarenKendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e- Gider Pusulası uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.
e-Adisyon
Mükellef GrubuSon Başvuru ve Uygulamaya Dahil Olma TarihiGeçiş Süresine İlişkin Düzenleme
Adisyon Belgesi Düzenleyen tüm işletmelerİSTEĞE BAĞLIAncak GİB tarafından yazılı bildirim yapılırsa bu bildirimde belirtilen tarihten itibarenGİB, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da belge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmaları gerekmektedir. Yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin, yazıda veya duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına dahil olması ve düzenleyeceği adisyon belgelerini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

E-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?