AR-GE İndirimine Konu Edilebilecek Giderler
Halka Açık Şirketlerde Vergisel Uygulamalar
Nisan 12, 2022
Genç Girişimci Kazanç İstisnasi
Genç Girişimci Kazanç İstisnası
Mayıs 26, 2022

AR-GE İndirimine Konu Edilebilecek Giderler Ar-Ge İndirimi Nedir?

AR-GE İndirimine Konu Edilebilecek Giderler 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında;

 • Ar-Ge ve yenilik projesi olan,
 • Ayrı bir fiziki alanda,
 • En az 15 tam zaman eşdeğer ar-ge/tasarım personeli çalıştıran şirketler,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunup değerlendirmeler neticesinde Ar-Ge Merkezi belgesi alıyorlar.

Belgenin sağladığı bazı teşvikler söz konusudur. Bu teşviklerden en önemlisinin de ar-ge indirimi olduğunu söylemek mümkündür.

Ar-Ge indirimi, Ar-Ge Merkezlerin ar-ge projeleri kapsamında yapmış olduğu harcamalardan oluşan ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilen bir indirim kalemidir.

Ar-Ge İndiriminin Sağladığı Avantajlar

Ar-Ge Merkezi projeleri kapsamında yapılan ar-ge harcamaları, yıl içerisinde aktifleştirilmekte ve bu harcamalar üzerinden bir ar-ge indirimi hesaplanmaktadır.

Hesaplanan ar-ge indirim tutarı, ilgili yılın kurumlar vergisi matrahından indirilmekte ve projeler tamamlandıktan sonra;

 • Başarısız sonuçlandıysa daha önce aktifleştirilen proje maliyetleri doğrudan gider yazılmaktadır.
 • Başarılı sonuçlandıysa daha önce aktifleştirilen proje maliyetleri 5 yılda amortisman yoluyla gider yazılmaktadır.

Yani proje harcamaları, hem ar-ge indirimi olarak kurumlar vergisi matrahından indirilip hem de gider yazılmaktadır. Bu da önemli bir vergi avantajı sağlıyor.

Ayrıca hesaplanan ar-ge indirimi ilgili dönem kurumlar vergisi matrahından daha yüksek çıkarsa kurumlar vergisi beyannamesine matrah kadar indirim yazılabileceği için aradaki fark bir sonraki yılda yeniden değerleme oranında artırılmakta ve bir sonraki yıl devreden ar-ge indirimi olarak kullanılmaktadır.

Ar-Ge İndirimine Konu Edilebilecek Harcama Kalemleri

Ar-Ge Merkezine yapılan her harcamanın ar-ge indirimine konu edilmesi mümkün değildir.

5746 Sayılı Kanun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde ar-ge indirimine konu edilebilecek harcamalar belirtilmiştir.

Bu harcama kalemleri;

 1. İlk madde ve malzeme giderleri
 2. Amortismanlar
 3. Personel giderleri
 4. Genel Giderler
 5. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
 6. Vergi resim ve harçlardır.

Tek tek açacak olursak;

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Ar-Ge projelerinde doğrudan kullanılan ilk madde ve yardımcı malzemelerin ar-ge harcaması kapsamında ar-ge indirimine konu edilmesi mümkündür.

AR-GE İndirimine Konu Edilebilecek Giderler : Amortismanlar

Doğrudan ar-ge merkezinde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortisman tutarlarının ar-ge indirimine konu edilmesi mümkündür.

Yalnızca ar-ge merkezinde kullanılmayan makine teçhizatların amortisman rakamlarının da ar-ge merkezinde kullanıldığı gün sayısına göre ar-ge indirimine konu edilmesi mümkündür.

AR-GE İndirimine Konu Edilebilecek Giderler : Personel Giderleri

Personel giderleri ile ilgili olarak gelir vergisi ve SGK teşvikine konu edilebilecek çalışma gününe isabet eden giderlerin kapsama alınması mümkündür. Personel 20 gün ar-ge merkezinde, 10 gün merkez dışında çalıştıysa bu 10 günün ar-ge indirimine dahil edilmesi mümkün değildir.

Ayrıca ar-ge indirimi hesaplanırken 5746 Sayılı Kanun kapsamında faydalanılan personel teşviklerinin de hesaplanan ar-ge indirim tutarından düşülmesi gerekmektedir.

Genel Giderler

Genel giderlerin kapsamına; elektrik, doğalgaz, kira, su, bakım onarım gibi giderler giriyor. Genel giderlerden elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerin sayaç veya başkaca bir cihazla ayrıştırılamaması durumunda ar-ge merkezine dağıtım yoluyla bu giderlerin aktarılması gereklidir ve bu giderlere ilişkin dağıtım anahtarları da 6 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir. Dağıtım anahtarı Tebliğ’de belirlenmeyen giderlerin dağıtıma konu edilmesi durumunda bu tutarların ar-ge indirimine dahil edilmesi mümkün değildir.

Tebliğ’de bu giderlerden elektrik, doğalgaz, kira ve su giderlerinin dağıtım anahtarı belirlenmiş durumdadır.

Giderlerden; elektrik, doğalgaz ve taşınmaz kirasının metrekare baz alınarak yani ar-ge merkezi metrekaresinin toplam alan metrekaresine bölünmek suretiyle çıkacak bir oran neticesinde dağıtıma konu edilmesi mümkündür. Su gideri ise ar-ge merkezi personel sayısının toplam personel sayısına bölünmesi suretiyle çıkacak oran neticesinde dağıtıma konu edilebilecektir.

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Ar-Ge Merkezi projeleri kapsamında alınan; danışmanlık, test, analiz gibi hizmet alımları da dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler olarak nitelendirmektedir. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet harcamalarının tutarı, proje kapsamında yapılan toplam harcama tutarının %50’sini geçmemelidir. Bu sebeple toplam proje harcamasının %50’sini geçen hizmet alım tutarlarının ar-ge indirimine konu edilmemesi gerekmektedir.

Vergi, Resim ve Harçlar

Doğrudan Ar-Ge Merkezi projeleri için ödenen vergi, resim ve harçların da ar-ge harcaması olarak ar-ge indirimine konu edilmesi mümkündür.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?