VUK 535
VUK 535 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişikliği
Ocak 25, 2022
Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası
Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası
Mart 24, 2022
Bu yazının okuma süresi yaklaşık 3 dakikadır.

Girişim Sermaye Fonu, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir.

Girişim sermayesi fonu ne zaman hayatımıza girdi?

6322 Sayılı kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na eklenen 325/A maddesiyle (Yürüklük 15.06.2012) Kurumlar Vergisi mükelleflerine dönem kazancından girişim sermaye fonu ayırabilme ve yine aynı kanunla Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim yapılabilecektir.

Girişim Sermayesi Fonu Ayırma Şartları nelerdir?

İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’ununu, toplam fon tutarının ise öz sermayenin %20’sini aşmaması ve bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Söz konusu fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması;

Ayrılan fon tutarının ilgili yıl kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılmakla birlikte,

Girişim Sermayesi Fonu Vergilendirilmesi Nasıl Gerçekleşir?

Girişim sermayesi fonu ayrılacak matrahın tespitinde; Ticari Bilanço karına KKEG eklendikten sonra tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutara uygulanır.

Örnek: X A.Ş.’nin 2021 yılı dönem sonu verileri aşağıdaki gibidir.

Öz sermayesi : 4.000.000 TL

Ticari bilanço karı : 10.000.000 TL

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler : 1.200.000 TL

İştirak kazancı istisnası : 600.000 TL

2020 yılı zararı : 800.000 TL

Bağış ve yardımlar toplamı : 700.000 TL’dir.

Girişim sermayesi uygulanacak matrah aşağıdaki gibi tespit edilecektir.

(Ticari Bilanço Karı+ KKEG-(İştirak Kazancı İstisnası+2020 Zararı + Bağış ve Yardımlar)

( 10.000.000 + 1.200.000 – (600.000+800.000+700.000) =) 9.100.000 TL

Şirketin bu tutar üzerinden ayırmak istediği Girişim sermayesi fonu :

9.100.000 x 0,10 = 910.000 TL ama şirketin öz sermayesi 4.000.000 TL olduğundan bunun yüzde 20’si ise;

4.000.000 x 0,20 = 800.000 TL’dir.

Dolayısıyla şirketin ayırabileceği girişlim sermayesi fonu maksimum 800.000 TL olacaktır.

Şirketin kurumlar vergisi matrahının 9.100.000 TL olduğunda 2021 yılı için tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarı;

9.100.000 x 0,25 = 2.275.000 TL olacaktır.

Şirketin 31.12.2021 kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

———————————————31.12.2021————————————-

691 DÖNEM KAR.VER.YAS.Y.K. 2.275.000

370 DÖNEM KAR.VER.YAS.Y.K. 2.275.000

————————————————————————————————

——————————————–31.12.2021————————————-

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI. 10.000.000

691 DÖNEM KAR.VER.YAS.Y.K. 2.275.000

692 DÖNEM NET KARI / ZARARI 7.725.000

————————————————————————————————

———————————————31.12.2021————————————-

692 DÖNEM NET KARI / ZARARI 7.725.000

590 DÖNEM NET KARI 7.725.000

————————————————————————————————

———————————————01.01.2022————————————-

590 DÖNEM NET KARI 7.725.000

570 GEÇMİŞ YIL. KARLARI 7.725.000

————————————————————————————————

01.01.2022 – 30.04.2022 tarihleri arasında girişim sermayesi fonu ayırmaya karar verirse muhasebe kayıtları şu şekilde olacaktır.

———————————————01.01.2022————————————-

570 GEÇMİŞ YIL. KARLARI 800.000

549 ÖZEL FONLAR 800.000

————————————————————————————————

Mükellef bu tutarı 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca indirim konusu yapmıştır.

2022 yılının sonuna kadar yatırım yapmadığı takdirde söz konusu tutara isabet eden vergi gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?