2021-Yili-Mali-Tablolari-Kesinlesmeden-Dikkate-Alinmasi-Gereken-Hususlar
2021 Yılı Mali Tabloları Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Ocak 21, 2022
Girişim Sermaye Fonu
Girişim Sermaye Fonu
Şubat 16, 2022

VUK 535 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişikliği

Ocak 25, 2022

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 6 dakikadır.

19/10/2019 yılında yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) ile Elektronik Uygulamalara ait tebliğler tek tebliğde toplanmış oldu.

Daha önce 10 Milyon TL olan brüt satış hasılatı bu tebliğ ile 5 Milyon TL ye düşürülmüş oldu ve E Belge uygulamaları hayatımızda daha fazla yer almaya başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı E Belge uygulama alanını genişletmek ve bir anlamda Elektronik denetime imkan sağlamak amacıyla e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Dolayısı ile 1.1.2020 tarihinden itibaren artık E Fatura kullanıcısı olmayan ve belki de hiçbir zaman limitlerden dolayı E Fatura düzenlemesine geçmeyecek olan küçük ve orta ölçekli firmaları da E Belge kapsamına almış oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı bazen özellik arz eden bazı sektörleri çok doğru kararlar vererek Ciro sınırına bakmaksızın E Belge kapsamına aldı. Bu sektörlere örnek olarak Yaş Sebze Meyve Hal kayıt sistemini, Gübre takip sistemini ve Sağlık hizmet sunucularını verebiliriz.

VUK 535 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) ile ; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarının kapsamı genişletilmiş, e-döviz alım/satım belgesi ile e-gider pusulası uygulamalarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır

Tebliğ ile

1- E Fatura ve E Defter geçiş hadlerini belirleyen Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu limitler

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2022 tarihine kadar,

2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar” E Fatura E Arşiv Fatura sistemine geçmek zorundalar.

1 – E DEFTER

2021 yılı brüt satış hasılat 4 Milyon TL ve üzeri olan firmalar 1.1.2023 tarihinde,

2022 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılat 3 Milyon TL ve üzeri olan firmalar ise ilgili hesap dönemini izleyen hesap dönemi başında E Defter uygulamasına geçmek zorundalar

Örn 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon ve üzeri olan firmalar 1.1.2024 tarihinde E Defter uygulamasına geçecekler.

2-İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenlerin,

 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar

3-Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

 a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler

E Belge kapsamına alınmıştır.

4-E Belge kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni sektörler E Belge kapsamına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri ciro sınırına bakılmaksızın E Fatura kapsamına alındı.

5- E-Arşiv fatura düzenlenme zorunluluğuna ilişkin tutarlar güncellendi.

30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi)” ibaresi “5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı)” şeklinde değiştirilmiştir. Bu tutar 2022 yılı için 2000 TL dir.

Bu değişiklik ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı Perakende satış fişleri haricindeki tüm belgeleri E Belge kapsamına almış oldu.

6- E İRSALİYE

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler şeklinde değiştirilmiştir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,

 b) 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler E İrsaliye kapsamına alınmıştır.

7- Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesinin e-Belge olarak düzenlenebilmesine imkân sağlandı

Yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerden aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanların, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi’ni de e-Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak (e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi şeklinde) düzenleyebilmelerine, muhatabına kağıt veya elektronik ortamda iletilebilmesine ve elektronik ortamda muhafaza edilebilmesine imkan sağlanmıştır.

8- e-Gider Pusulası Uygulamasında Belgeyi Düzenleyenin Islak İmza Şartı Kaldırıldı.

Tebliğ ile, e-Gider Pusulası uygulamasında, elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının sadece muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması yeterli hale getirilmiş, düzenleyenin ayrıca kâğıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartı kaldırılmıştır.

VUK 535 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişikliği makalemizde

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?