E-Fatura Limitleri
E-Fatura Limitleri
Aralık 15, 2022
Yeni Asgari Ücret Açıklandı!
2023 Yeni Asgari Ücret Açıklandı!
Aralık 22, 2022

Defter tasdik süreleri firmalar için hayati önem taşımaktadır. 2023 yılında kullanacakları defterleri Aralık ayı sonuna kadar temin edip tasdik ettirmeleri zorunludur. Bu defterler;

Gerçek Kişilerin Tutacağı Ticari Defterler Nelerdir?

1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a) Yevmiye Defteri,

b) Defteri Kebir,

c) Envanter Defteri,

2)  Kollektif ve Komandit Şirketler

a) Yevmiye Defteri,

b) Defteri Kebir,

c) Envanter Defteri,

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

3) İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

13.12.2017 Tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden “Defter Beyan Sisteminde” Elektronik ortamda tutulmaktadır.

4) Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

13.12.2017 tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK. 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden “Defter Beyan Sisteminde” Elektronik ortamda tutulmaktadır.

5) Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:

Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir.

13.12.2017 tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Çiftçi İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden “Defter Beyan Sisteminde” Elektronik ortamda tutulmaktadır.

Tüzel Kişilerin Tutacağı Ticari Defterler Nelerdir?

1)  ANONİM ŞİRKETLER

a) Yevmiye Defteri,

b) Defteri Kebir,

c) Envanter Defteri,

d) Yönetim Kurulu Karar Defteri,

e) Damga Vergisi Defteri,

f) Pay Defteri,

g)  Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.  

2)-LİMİTED ŞİRKETLER:

a) Yevmiye Defteri,

b) Defteri Kebir,

c) Envanter Defteri,

d) Pay Defteri,

e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA:

(Bu defterin tutulması zorunlu değildir.)Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar.

3)- KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

a) Yevmiye Defteri,

b) Defteri Kebir,

c) Envanter Defteri,

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri,

f) Pay Defteri,

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

a) Yevmiye Defteri,

b) Defteri Kebir,

c) Envanter Defteri,

DİĞER DEFTERLER:

Yukarıdaki defterlerin dışında firmalar ihtiyaç duymaları halinde ; İmalat defteri, Ambar defteri vb. kullanabilirler.

DEFTERLERİN TASDİK EDİLMESİ VE SÜRELERİ NEDİR?

VUK Md.221 ile TTK Md.64 hükümlerine göre:

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR)

2. Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

DEFTERLERİN ARA TASDİKİ VE SÜRELERİ NEDİR?

TASDİK YENİLEME- ARA TASDİK (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17–18) Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

ARA TASDİK YAPILABİLECEK DEFTERLER:

1- Yevmiye defteri

2- Defteri kebir

3- Envanter defteri

4- A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri

5- Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri

DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ VE SÜRELERİ NEDİR?

 KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) YAPILACAK DEFTERLER: ( TTK MD 64/ 3, 5 )

1)- Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar, normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

2)- Bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin YEVMİYE DEFTERİ’ni, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu) kapanış tasdiki yaptırmaları zorunludur.

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?