2021-Yilinda-Sigortali-Basina-Aylik-75-TL-Asgari-Ucret-Destegi-Verilecek
2021 Yılında Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek!
Temmuz 29, 2021
Yenileme Fonu Uygulaması ve Şartları
Yenileme Fonu Uygulaması ve Şartları
Ağustos 17, 2021

AR-GE Merkezlerinde Proje İtfası Ne Zaman Olmalı?

Ağustos 10, 2021

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 5 dakikadır.

5746 sayılı kanun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 8. Maddesinin 6. Fıkrasına göre Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamındaki harcamalar, Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir. Projelerin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle herhangi bir iktisadi kıymetin ortaya çıkmadığı durumlarda önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarlar projenin başarısızlıkla sonuçlandığı hesap döneminde doğrudan gider yazılabilecektir. Proje İtfası oranı 339, 365, 389, 399 ve 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin “57. Araştırma ve Geliştirme Giderleri” sınıflandırması uyarınca aktifleştirilmiş olan araştırma ve geliştirme giderlerinin beş yılda ve % 20 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.

Sabit kıymetin aktifleştirilebilmesi ve amortisman ayrılmaya başlanabilmesi için, kıymetin satın ve teslim alınmış olması, imalatı, inşaatı yahut montajı gibi süreçlerin tamamlanmak suretiyle bir sabit kıymet niteliği kazanmış olması şarttır. Yapılacak Araştırma / Geliştirme faaliyetleri sonucunda oluşacak nihai ürünün pazarlanabilir aşamaya gelmesiyle Ar-Ge projesi bitmiş/başarılı olmuş sayılacaktır. 5746 sayılı Kanun ‘a göre de projenin başarılı olması halinde amortisman yoluyla itfa süresi başlamalıdır.

2021/24 Sayılı ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31’inci Maddesinde yer alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği konulu Genelge geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanırken, destekten yararlanacak çalışanların teşvik kayıtları Temmuz ayı itibariyle yapılmaya başlanmıştır.

Söz konusu teşvik/destek, diğer istihdam teşviklerinden farklı olup yararlanılan destek tutarı işverenin sigorta prim borçlarından mahsup edilmeyecektir.

Aşağıda yer alan şartları sağlayan işverenlerin yararlanacağı destek tutarı, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘un geçici 20’inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/05/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde, kredi faizi veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.

7319 Sayılı Teşvikten/Destekten Yararlanma Şartları

 • İşverenin 2021/Mart dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması,
 • İşverenin özel sektör işvereni olması,
 • Destekten yararlanılacak sigortalıların 1/7/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe yeni giren sigortalıların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması (4/a ve 4/c) ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b (Bağ-kur) sigortalılığının bulunmaması,
 • Destekten yararlanacak sigortalıların, işe giriş tarihinden önceki takvim yılında iş yerinde çalışan sigortalıların ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması
 • 12 ay süreyle destekten yararlanılacak sigortalılar için primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 • İşverenin son ödeme tarihi geçmiş sigorta primi, damga vergisi, işsizlik sigortası prim borçlarının bulunmaması,
 • İşverenin kayıt dışı sigortalı çalıştırdığının tespit edilmemesi

Bu şartları sağlayan en fazla beş sigortalı için 12 ay boyunca destekten yararlanılabilecektir.

2021 yılı Mart dönemi için, 4447 sayılı Kanunun Geçici 24, 27 ve 28. maddesi kapsamında pandemi ücretsiz izne çıkarılan ve en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalılar için, ücretsiz izninin sona erdirilerek haftalık normal çalışma süresine dönmesi halinde işe giriş ve ilave istihdam şartı aranmaksızın destekten yararlanılabilecektir.

Destek Tutarı / Hesaplanması

Destek tutarı; 5510 sayılı kanunun 82’inci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası, sigortalı ve işveren hissesi tutarı, destekten yararlanacak sigortalı için yararlanılan diğer teşvik/destek indirimleri çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Örnek: Destek kapsamında olan (A) sigortalısı 1/7/2021 tarihi itibariyle işe girmiştir. Temmuz ayında 30 gün çalışan ve prime esas kazanç tutarı 5000 TL olan bu sigortalı için 5510 yani 5 puanlık indirimden yararlanılmıştır. (A) sigortalısı için Temmuz dönemi için sağlanacak destek tutarı şu şekildedir;

 • Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 5000 x 0,375 = 1.875 TL
 • 5510 – 5 Puanlık İndirim: 5000 x 0,05 = 250 TL
 • 4447 geçici 31. Madde (7319) destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL – 5 Puanlık İndirim (250 TL)
 • 4447 geçici 31. Madde (7319) destek tutarı: 1.091,56 TL

Yeni İlave İstihdam Teşviki Yakında Başlayacak!

50’den az sigortalı bildirimi yapılan iş yerleri için sağlanacak yeni ilave istihdam teşviki Meclis’ten geçmiş olsa da henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmadı.

4447 sayılı Kanunun Geçici 31. Maddesi ile gelen kredi faiz veya kar payı desteğinin; destek tutarı, destek süresi ve destek şartlarının benzeri olacak yeni ilave istihdam teşviki ile sağlanacak destek, 6111, 7103, 5510 gibi teşvikler gibi işverenin prim borçlarından mahsup edilecektir.

AR-GE Merkezlerinde Proje İtfası Ne Zaman Olmalı? Makalemizde

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?