Yenileme Fonu Uygulaması ve Şartları
Yenileme Fonu Uygulaması ve Şartları
Ağustos 17, 2021
Teknoloji Geliştirme Firmaları İçin KDV İstisnası
Teknoloji Geliştirme Firmaları İçin KDV İstisnası
Ağustos 24, 2021

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yenilik

Ağustos 18, 2021

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 7 dakikadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2021 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlandı. 37 maddeden oluşan yönetmelik sonrası önem arz eden değişiklik ve bilgilendirmeler aşağıda belirtilmiştir.

Arıza halinde belge ve beyanname verme süresi ertelenecek

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile Kurumdan kaynaklı olmayan, işverenin iş yeri dosyasının bulunduğu yerde veya sigortalının ikametgahının bulunduğu bölgede yaşanan arızalar, yangın, sel, su baskını, terör saldırısı gibi durumlarda Kuruma verilmesi gereken tüm belge, bildirge ve beyannamelerin son günü, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sona ertelenmiştir.

“Kurumun bilgi işlem sistemlerinde bir arıza olmamasına rağmen, işverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgahının bulunduğu il, ilçe, mahalle veya sokakta;

  • Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,
  • Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,
  • Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,
  • Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,

nedeniyle Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannameler ile Kuruma yapılması gereken başvuruların Kanunda öngörülen sürenin son gününde yapılamaması ve söz konusu durumların yetkili makamlardan alınan belgelerle kanıtlanması halinde bu yükümlülükler Kurumca sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar ertelenir. Muhteviyatı primler de aynı sürede Kuruma ödenirse bu yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş kabul edilir.”

Vefat halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi ertelenecek

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere, yönetmeliğe aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Yapılan bu eklemeyle, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeye yetkili kişinin kendisi veya birinci dereceden yakınının bildirgenin verileceği son günden 7 gün veya daha az süre kala vefatı halinde bildirge verme süresi son günü takip eden yedinci gününün sonuna ertelenmiştir.

“Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesine veya Kuruma yapılması gereken başvurulara ilişkin sürelerin bitimine 7 gün veya daha az süre kala vefat etmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerinin yasal sürelerinin son gününü takip eden günden itibaren yedinci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmesi halinde bu yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.”

İşten ayrılış ve eksik gün nedenlerine ilişkin kodlarda Kurum yetkilidir

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 25’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Yapılan eklemeyle, işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış ve eksik gün nedenlerine ilişkin kodları belirlemede ve değişiklik yapmada Kurumun yetkili olduğu belirtilmiştir.

“Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek-5 ve Ek-5/A’nın açıklamalar bölümündeki işten ayrılış ve eksik gün nedenlerine ilişkin kodları belirlemeye ve bu kodlarda değişiklik yapmaya Kurum yetkilidir. Söz konusu düzenlemeler işverenlere Kurumca duyurulur.”

Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşme ve bölünme durumlarında işyeri tescili

Yönetmeliğin 33’üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş, aynı maddeye 4,5,6,7 ve 8’inci fıkralar eklenerek, şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda işyeri tescilinin nasıl yapılacağı ve işyeri bildirgesinin verilip verilmeyeceği açıklanmıştır.

İlgili madde hükümleri uyarınca; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda on gün içinde bu durumun iş yeri bildirgesi ile e-sigorta kanalıyla Kuruma bildirilmesi zorunludur. Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemler eski işyeri numarasından devam ettirilebilecektir. Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması hallerinde düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden yeni işyeri dosyası tescil edilemyecek, eski işyeri dosyası üzerinden işlemler devam edecektir.

İşyerinin başka bir ildeki adrese nakli halinde düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, aynı il sınırlarında başka bir ünitenin görev alanına nakledilmesi halinde yapılan yazılı bildirim üzerinden yeni işyeri dosyası tescil edilecektir. İşyerinin başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesih alinde ise yeni ünite tarafından bildiriminin kendisine yapıldığı tarihten 15 gün içinde eski ünitenin bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirim yapılacak ve eski işyeri dosyası Kanun kapsamından çıkarılacaktır.

“(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden on gün içinde bu durumların işyeri bildirgesi ile e-sigorta kanalıyla Kuruma bildirilmesi zorunludur. İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. Bu değişiklik bir yazı ile Kuruma bildirilir.”

“(4) Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmez ve işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilir.

(5) Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden yeni işyeri dosyası tescil edilmez ve işlemler eski işyeri dosyası üzerinden devam eder.

(6) İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilir.

(7) İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası Kanun kapsamından çıkartılır.

(8) İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü üniteye yazı ile bildirilir ve bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmez.”

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yenilik detayları

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?