tahakkuk nedir
Tahakkuk Nedir?
Kasım 17, 2023
e-fatura nedir
E-Fatura Nedir?
Kasım 28, 2023

Çalışana ödenen ücretin ve bu maaş üzerinden yapılması gereken kesintilerin takibi, şirketin finansal aktivitelerinin yönetilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Maaş bordrosu, söz konusu faaliyetlerin takip edilmesini sağlar. Bu doküman, resmî bir belge olarak kabul edilir. Bordro, vergi beyanlarında ve denetimlerde kullanılır. İşletme, maaş ödediği her çalışan hakkında bordro düzenleme yükümlülüğüne sahiptir. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak söz konusu düzenleme hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Maaş Bordrosu Nedir?

Maaş bordrosu, bir işverenin çalışanlarına ödemesi gereken ücreti ve bu ücret üzerinden yapılan kesintileri gösteren resmi bir belgedir. Personelin aldığı maaş, ek ücretler ve vergi kesintileri gibi detaylar bordroda yer alır. Bu doküman, işverenin ödemelerini resmi olarak belgelemesi ve işçilerin özlük haklarını kayıt altına alması için önemlidir. Aynı zamanda muhasebe ve vergi işlemleri için kullanılır. Personel maaşını belirleyen hesaplamalar işveren veya yetkilendirilen bir departman tarafından yapılır. Bordro, işveren ve personel için bağlayıcıdır ve işçilerin haklarını korur.

Maaş Bordrosu Neden Hazırlanır?

Ödeme, izin ve çalışma günü gibi hususların düzenlenmesi, finansal faaliyetlerin işleyişini kolaylaştırır. Maaş bordrosu, tüm bu süreçleri kayıt altına alan ve aynı zamanda resmî geçerliliği olan bir belgedir. Bu belge, bir dizi önemli nedenle hazırlanır.

 1. Ödeme Kayıtları: İşverenler, personeline yaptıkları ödemeleri resmi olarak kayıt altına almakla yükümlüdürler. Maaş bordrosu, bu ödemelerin belgelenmesini sağlar, böylece işverenin ve çalışanın maaşla ilgili yükümlülükleri ve hakları net bir şekilde görünür hale gelir.
 2. Yasal Zorunluluk: Türkiye’de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına ödedikleri ücretleri bordro ile belgelemek zorundadır. Bu kanuna uymayan işverenlere cezai yaptırımlar uygulanabilir.
 3. Muhasebe İşlemleri: Maaş bordrosu, işletmenin muhasebe kayıtlarını düzenler. Bu belge, işletmenin gelir ve giderlerini izlemek, vergi beyannamelerini hazırlamak ve muhasebe denetimlerini kolaylaştırmak için kullanılır.
 4. İşçi Hakları: Bordro, çalışanların özlük haklarını korur. İşçinin aldığı maaş, sosyal güvenlik primleri, izin günleri, fazla mesai ücretleri gibi tüm detaylar bu belgede yer alır. Bu, işçilerin haklarını talep etmelerini ve belgelenmesini sağlar.
 5. Vergi Beyannameleri: Maaş bordrosu, işverenlerin vergi beyannamelerini hazırlamalarına yardımcı olur. Vergi kesintileri ve işçi ücretleri, vergi beyannamelerinde kullanılır.

Sonuç olarak, maaş bordrosu işletmenin finansal düzenini sağlamlaştırır, çalışanların haklarını korur, yasal zorunluluklara uyar ve işletmenin muhasebe işlemlerini kolaylaştırır. Bu nedenle her işveren, maaş bordrosunu düzenli olarak hazırlamalı ve saklamalıdır.

Maaş Bordrosu Nasıl Hazırlanır?

Bordro hazırlarken öncelikle çalışanların kişisel bilgilerini, iş pozisyonlarını ve çalışma saatlerini toplamak gerekir. Bu bilgiler elde edildikten sonra her çalışan için brüt maaş hesaplamaları yapılır. Brüt maaş, çalışma süresi, pozisyon ve deneyim gibi faktörlere göre belirlenir.

Bir sonraki adım, vergi ve sosyal güvenlik primi kesintilerinin hesaplanmasıdır. Fazla mesai ücretleri, ek primler ve diğer ödemeler de brüt maaşa eklenmelidir. Net maaşı belirlemek için brüt maaştan tüm kesintiler çıkarılır. Net maaş, çalışanın banka hesabına yatacak olan miktarı ifade eder.

Gereken hesaplamalar yapıldıktan sonra maaş bordrosu belgesi düzenlenir. Bu belge, çalışanın kimlik bilgileri, brüt maaşı, kesintiler, net maaşı ve ödeme dönemi gibi detayları içerir. İşveren veya yetkili kişi tarafından onaylanmalı ve çalışan tarafından da imzalanmalıdır.

Son aşamada, hazırlanmış olan bordrolar çalışanlara dağıtılır veya elektronik olarak gönderilir. Ayrıca, yasal gereksinimlere uygun şekilde saklanmalı ve gerektiğinde resmi kurumlara ibraz edilmelidir.

Maaş bordrosu hazırlarken, güncel yasal düzenlemelere ve çalışan haklarına uygunluğu sağlamak kritiktir. Bu süreç, işletmelerin finansal kayıtlarını düzenlemek ve çalışanların özlük haklarını korumak için vazgeçilmezdir.

Maaş Bordrosu Ne Zaman Hazırlanır?

Maaş bordrosunun hazırlanma zamanı işletmenin büyüklüğüne, sektörüne ve çalışan sayısına göre değişiklik gösterebilir. Türk kanunlarına göre işverenler, personeline ödedikleri maaşları belgelemek ve yasal yükümlülüklerine uymak zorundadır. Dolayısıyla maaş bordrosu, her ödeme döneminde düzenli olarak hazırlanmalıdır.

Bordro düzenleme işlemi genellikle aylık olarak yapılır. Ödeme dönemi sonunda, işverenler maaş bordrolarını en geç takip eden ayın 20’sine kadar hazırlamalıdır. Örneğin, Ocak ayı maaş bordrosu en geç 20 Şubat’ta hazırlanmalıdır. Bu süreç, işverenin çalışanlarına yaptığı ödemeleri belgelemesi, yasal gereksinimlere uygun şekilde muhasebe kayıtlarını düzenlemesi ve vergi beyannamelerini hazırlaması için yeterli zamanı sağlar.

Ancak bu tarihler bazı durumlarda değişebilir. Özellikle kamu kurumlarında, ödeme dönemleri ve bordro hazırlama tarihleri farklılık gösterebilir. Örneğin, kamu kurumlarında genellikle her ayın 15’inde ödeme yapılır ve bordro hesaplama işlemi ayın 14’üne kadar tamamlanmalıdır.

Dönemsel ve geçici işlerde de bordro hazırlama tarihleri farklılık gösterebilir. Ancak her durumda, işverenlerin yasal gereksinimlere ve çalışanların haklarına uygun şekilde maaş bordrosunu düzenlemeleri önemlidir. Bu, işletmenin finansal kayıtlarını düzenlemek ve çalışanların özlük haklarını korumak için hayati bir adımdır.

Bordro Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Maaş bordrosu hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir dizi önemli husus bulunmaktadır. İşte bordro hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken faktörler:

 • Bordroların ilgili yasal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir. Vergi kanunlarına, sosyal güvenlik mevzuatına ve çalışma hukuku kurallarına tam uyum sağlanmalıdır.
 • Çalışanların kimlik bilgileri, çalışma saatleri, brüt maaşları gibi bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun. Hatalı bilgiler, vergi sorunlarına veya çalışanların haklarının ihlal edilmesine yol açabilir.
 • Vergi kesintileri, sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal kesintiler doğru hesaplanmalıdır. Bu kesintilerin miktarları ve oranları güncel yasalara göre belirlenmelidir.
 • Brüt maaştan yapılan kesintiler çıkarılarak net maaş hesaplanmalıdır. Net maaş, çalışanların hesaplarına yatacak olan miktarı temsil eder.
 • Fazla mesai ücretleri, ek primler, izin günleri gibi ek ödemeler çalışanların bordrosuna doğru bir şekilde eklenmelidir.
 • Bordro belgesi, çalışanların kimlik bilgilerini, brüt maaşı, kesintileri ve net maaşı içermelidir. Belge düzenlerken açık, anlaşılır ve düzenli bir format kullanılmalıdır.
 • İşveren veya yetkilendirilmiş bir kişi tarafından bordro belgesi onaylanmalıdır. Ayrıca, çalışanlar da bu belgeyi kabul etmeleri için imza atmaları gerekebilir.
 • Maaş bordroları, yasal gereksinimlere uygun şekilde saklanmalı ve gerektiğinde resmi kurumlara ibraz edilmelidir.

Bordroda Yer Alması Gereken Bilgiler Nedir?

Bordro düzenlemeye ilişkin hususlar 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenir. Bu kanun uyarınca belgede yer alması gereken başlıca bilgiler şunlardır:

 1. İşçinin Kimlik Bilgileri: Bordroda çalışanın isim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 2. Ödemenin Yapıldığı Gün: Bordroda çalışanın aldığı ödemenin hangi tarihte yapıldığı belirtilmelidir. Bu, ödeme döneminin sonuçlandığı tarihi gösterir.
 3. Ödeme Dönemi: Bordro, hangi döneme ait olduğunu açıkça belirtmelidir. Genellikle aylık dönemler veya belirli tarih aralıkları kullanılır.
 4. Ekstra Çalışma Ücretleri: Fazla mesai, hafta sonu tatili, bayram tatili ve genel tatil ücretleri gibi ek ödemelerin tutarı ve nedeni bordroda belirtilmelidir.
 5. Vergi, Sigorta ve Diğer Kesintiler: Çalışanın brüt maaşından yapılan vergi kesintileri, sosyal güvenlik primleri, nafaka, icra ve avans mahsubu gibi kesintilerin tutarı ve nedeni bordroda detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 6. Avans: Çalışanın talep etmesi durumunda verilen avansın miktarı ve ödeme tarihi bordroda yer almalıdır.
 7. İşveren Sicil Numarası: İşverenin sicil numarası, işverenin kimlik bilgilerini içermelidir.
 8. Sigortalının Kimlik Bilgileri: Sigortalının isim, soyisim, T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri bordroda yer almalıdır.
 9. Sigortalıya Ait Güvenlik Sicil Numarası: Sigortalının sosyal güvenlik kurumundaki kaydının açık ve benzersiz bir numarası da bordroda yer almalıdır.
 10. Ücret Ödenen Gün Sayısı: İşçiye ait ücretin hesaplandığı dönemdeki çalışılan gün sayısı belirtilmelidir.

Bu bilgiler, işveren ile çalışan arasındaki iş ilişkisinin şeffaf ve yasal bir şekilde belgelenmesini sağlar. Ayrıca, bordro, resmi işlemlerde kullanılabilir ve işçinin sahip olduğu hakları korumak için önemlidir. Yasal gereksinimlere uygun bir şekilde hazırlanan bordrolar, hem işveren hem de çalışan için güvenilir bir kaynak oluşturur.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?