2022 Yılı II. Dönem Bordro Parametreleri
2022 Yılı II. Dönem Bordro Parametreleri
Temmuz 4, 2022
Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu
Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu
Temmuz 5, 2022

05.07.2022 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 64’üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 88’inci madde eklenmiş olup, söz konusu maddede 2022 yılında Temmuz ile Aralık ayları arasında uygulanacak asgari ücret desteği detayları açıklanmıştır.

2022 yılı asgari ücret desteği nasıl hesaplanacaktır?

2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek şekilde, 2022 yılının ilgili ayına ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu destek tutarına ulaşılacaktır.

Ancak ilgili destekten yararlanılacak dönemde, 2021 yılı Ocak ile Aralık ayları arasında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen en az sigortalı sayısının olduğu dönemden daha az sigortalı bildirimi yapılırsa destekten yararlanılamayacaktır

Örneğin; A firmasının 2021/Ağustos döneminde günlük kazancı 179 TL ve altında olan toplam 10 çalışanı olup ilgili ayda her çalışan için 30 gün bildirim yapılmıştır. 2022/Ağustos döneminde A firmasının alacağı destek tutarı üst limiti (30×10=300) * (3,33) = 999 TL olacaktır. 2022/Ağustos döneminde firmanın 5 çalışanı olup toplam 150 gün bildirim yapıldığı varsayıldığında alacağı destek tutarı 499,5 TL olacaktır.

Ancak A firmasının 2021 yılında en düşük 4/a’lı sigortalı bildirdiği dönem örneğin Mart ayında 6 sigortalı olduğunda, Ağustos döneminde 5 sigortalı bildirimi yapıldığı için destekten yararlanılamayacaktır.

Yeni kurulan işyerlerinde destek nasıl hesaplanacaktır?

2022 yılı içinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için destek hesabı yapılırken, ilgili ayda bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı ile hesaplama yapılacaktır.

2022 yılından daha önce kurulan ancak 2021 yılında sigortalı bildiriminde bulunulmayan işyerleri de 2022 yılında kanun kapsamına alınmış gibi değerlendirilecek ve hesaplama aynı şekilde olacaktır.

Toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanmış işyerlerinde destek tutarı

6356 sayılı Kanun hükümleri gereğince toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2021 yılının ilgili ayı için yapılacak hesaplamada 179 TL değil 358 TL esas alınacaktır.

Asgari Ücret Desteği Hangi Durumlarda Uygulanmayacaktır?

  • 2022 yılı Temmuz ile Aralık dönemlerine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmemesi
  • Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmemesi
  • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
  • İlgili ayda bildirilecek sigortalı sayısı 2021 yılında en az sigortalı bildirimi yapılan ayın altında olması,
  • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması

durumlarından herhangi biri mevcut olursa işyeri için ilgili dönemde asgari ücret desteği uygulanmayacaktır.

Ayrıca; sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?