Aydınlatma Metni

Kalfa Dijital Servisler Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Aydınlatma Metnidir.  

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

WEB SİTESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Son Güncelleme: 22.08.2022

Değerli Web Sitesi Üyemiz ile Web Sitesi Ziyaretçimiz & Kullanıcımız,

Kalfa Dijital Servisler Ve Danışmanlık Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kalfa Dijital Servisler Ve Danışmanlık Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri SorumlusuKalfa Dijital Servisler Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Veri Sorumlusunun AdresiHuzur Mah. Fatih Cad. 4. Levent Plaza No:67 İç Kapı No: 17 Sarıyer/İSTANBUL
İletişim Kanalı[email protected]

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusuna yüklediği “Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, www.ekalfam.com.tr adresine üye olan, ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’ne konu Veri Konusu Kişi Grubu ve işlenen kişisel verileri;

Web Sitesi Ziyaretçimiz ve Kullanıcımız

 

Kalfam Platformuna üye olmaksızın web sitesi içerisinde yer alan
bilgilendirmeleri ve gelişmeleri takip eden, iletişim formunu doldurarak
veyahut sabit hat üzerinden arama gerçekleştirerek tarafımızla iletişime geçen kişiler

Kimlik Bilgileri

Ad-Soyad

İletişim Bilgileri

Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası

İşlem Güvenliği

IP Adresi, Log Kayıtları

Müşteri İşlem

Çağrı Merkezi Kayıtları

Pazarlama

Çerez Kayıtları

Web Sitesi Üyemiz

 

Kalfam Platformuna üye olan, web sitesi içerisinde yer alan bilgilendirmeleri
ve gelişmeleri takip eden, iletişim formunu doldurarak veyahut sabit hat üzerinden arama
gerçekleştirerek tarafımızla iletişime geçen kişiler

Kimlik Bilgileri

Ad-Soyad

İletişim Bilgileri

Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası

İşlem Güvenliği

IP Adresi Bilgisi, Log Kayıtları, Şifre ve Parola Bilgileri

Müşteri İşlem

Çağrı Merkezi Kayıtları

Pazarlama

Çerez Kayıtları

Web Sitesi Üyelerimiz ile Web Sitesi Ziyaretçilerimizin ve Kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden kayıt altına almakta ve kullanmaktayız;

AmaçHukuki Sebep
Reklam/ Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin YürütülmesiKVKK m.5 (1) : Açık rıza alınması
Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiMüşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin YürütülmesiMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesiİletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiKVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiFinans Ve Muhasebe İşlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiSaklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiKVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesiİletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiMüşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin YürütülmesiTalep / Şikayetlerin TakibiKVKK m.5 (2) (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerinizin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte; Web Sitesi Üyelerimiz ile Web Sitesi Ziyaretçilerimizin ve Kullanıcılarımızın kişisel verileri,

 • Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta gönderimi kapsamında çalıştığımız firma, ileti yönetim sistemi entegrasyonu için çalıştığımız entegratör firma ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ne aktarılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu kapsamda İlgili Kişi tarafından;

 • E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, bültene abone olunması, internet sitesinin ziyaret edilmesi,
 • www.ekalfam.com.tr adresi içerisinde “İletişim” sekmesi altında bulunan formun doldurularak tarafımıza bilgilerin iletilmesi,
 • Kalfam Platformu’na Üye kişi tarafından bilgilerin sisteme girilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız.

İlgili Kişinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınız saklı olup; söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

 • Huzur Mah. Fatih Cad. 4. Levent Plaza No:67 İç Kapı No: 17 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Kalfa Dijital Servisler Ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ne bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, herhangi bir güncelleme yapmadığınız takdirde, Şirketimize bilgilerinizi ilettiğiniz tarihten itibaren 5 yıl boyunca sistemlerimizde saklanacaktır.

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.